Regulamin

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu internetu, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego butik-lamiss.pl, dostępnego pod adresem www.butik-lamiss.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Właścicielem sklepu butik-lamiss.pl jest Joanna Radzimska-Syczuk, ul. Żytnia 2, 83-050 Bielkowo. Nip 6151430003 Regon 363429147

4. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego butik-lamiss.pl niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji. 

5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

6.Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego butik-lamiss.pl, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.

7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego butik-lamiss.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.butik-lamiss.pl oraz sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Informacja o cenie podawana na stronie www.butik-lamiss.pl ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta  zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Butik-lamiss.pl

 

11. W ramach serwisu www.butik-lamiss.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta ze Sklepu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

13. Rejestracja w Sklepie www.butik-lamiss.pl następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza i potwierdzeniu rejestracji poprzez link otrzymany na skrzynkę mailową.

14. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego www.butik-lamiss.pl.

15. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

16. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego butik-lamiss.pl lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 a. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich

 b. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz

 c. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień i ich nieopłacanie.

17. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego www.butik-lamiss.pl nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

18. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy butik-lamiss.pl należy wejść na stronę internetową www.butik-lamiss.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie  i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

19. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

20. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat. W przypadku awarii systemu sklepu niezależnego od woli sprzedawcy (np.cena, stan ilościowy towaru)  Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany oraz w przypadku opłacenia zamówienia otrzyma zwrot środków. 

Sprzedawca może uchylić się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu (np. cena).

 

Zgodnie z art. 84 § 1 k.c. w razie błędu co do treści czynności prawnej sprzedawca może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć.

 

21. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres.

22. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b. niekompletności przesyłki,

c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

23. Odbiór przesyłki następuje za pokwitowaniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku, klient obowiązany jest zażądać od dostarczającego przesyłkę kuriera sporządzenia stosownego protokołu oraz niezwłocznie zawiadomić o szkodzie sprzedawcę.

24. Zamówienia realizowane są w ciągu od 1 - 10 dni roboczych od momentu złożenia przez Konsumenta zamówienia z opcją płatności za pobraniem lub od momentu wpływu środków na konto sklepu. 

25. Dostępne formy płatności na stronie sklepu to:

a. wpłata bezpośrednio na konto bankowe nr: 36 1140 2004 0000 3802 7682 8108

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

b. płatność za pośrednictwem płatności Shoper

c. płatność za pobraniem (przy odbiorze przesyłki)

26. Klient zobowiązuje się do opłacenia zamówienia w ciągu 3 dni od daty zamówienia w wysokości, która zostaje określona w podsumowaniu zamówienia i zgodnie z wybraną formą płatności.

Brak zapłaty w zakreślonym wyżej terminie może spowodować między innymi wytoczenie powództwa przed sądem powszechnym o zapłatę.

W razie braku zapłaty w zakreślonym wyżej terminie, zastrzegamy sobie prawo dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm.).

Czas i koszt wysyłki

Koszt wysyłki jest uzależniony od formy płatności. Całe zamówienie jest wysyłane w jednej przesyłce i klient ponosi jeden koszt dostawy. 

Numer konta 36 1140 2004 0000 3802 7682 8108

Cennik kosztów dostawy obowiązuje na terenie Polski.

 

  Przelew/Płatność online Płatność
za pobraniem
     
Inpost Paczkomaty 24/7 16,90 zł                                        1-2 dni -
Kurier Inpost 16,90 zł                                        1-2 dni 25,00 zł
 
 
Na płatność przelewem czekamy 3 dni robocze, po tym czasie zamówienie jest anulowane.
 
Czas dostawy
 
Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) może wydłużyć się do 10 dni roboczych - od momentu zaksięgowania wpłaty. 
 
PRZESYŁKI ZAGRANICZNE realizowane są za pośrednictwem DPD
 
- koszt 36 zł, czas dostawy 6 dni roboczych liczony od przyjęcia przesyłki w kraju doręczenia
 lub przesyłki
NIE WYSYŁAMY ZA POBRANIEM PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH

Opinie zamieszczone w sklepie internetowym

26.1. Wszystkie opinie Klientów na temat zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym są weryfikowane. Sklep Internetowy pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście dokonały zakupu.26.2. Klient po odebraniu zamówionych Produktów może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii na temat kupionego Produktu.
26.3. Opinię na temat Produktów Klient może dodać z wykorzystaniem dedykowanego linka do wystawienia Opinii (wysłanego przez Sprzedawcę lub zewnętrzną firmę, działającą na rzecz Sprzedawcy);
26.4. Wypełniając formularz opinii Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim subiektywnych treści o nabytym Produkcie oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii. W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawnie komentarza, ilości gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia z Produktu.
26.5. Opinie zamieszczone w Sklepie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych ze Sprzedawcą.
26.6. Sklep Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
26.7. Opinie zamieszczane w Sklepie Internetowym podlegają weryfikacji pod kątem sporządzania ich przez Klientów, którzy rzeczywiście dokonali zakupu Produktu. Ww. weryfikacji przeprowadzana jest poprzez porównanie danych Klientów dokonujących zakupu opiniowanych produktów z danymi osób zamieszczających opinię. W przypadku Klientów, którzy otrzymają wiadomość mailową z prośbą o wystawienie opinii gwarantujemy, że taki mail otrzymują tylko osoby, które dokonały zakupu i odebrały Produkt.

Reklamacje

27. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji. 

28. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien skontaktować się z obsługą sklepu poprzez email butik.lamiss@gmail.com w celu ustalenia szczegółów dotyczących reklamacji. Konsument powinien odesłać towar na adres sklepu Butik La Miss ul. Żytnia 2, 83-050 Bielkowo.

29. Reklamowany towar należy odesłać wraz z formularzem zwrotu z własnoręcznym podpisem.

30. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

31. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep wymieni towar na inny, pełnowartościowy. Gdyby nie było to możliwe (z powodu np. wyczerpania zapasów tego towaru) sklep zaoferuje zwrot dokonanej wpłaty lub zaproponuje inny produkt z oferty sklepu. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone klientowi po uznaniu reklamacji.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

34. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 

35. W sklepie butik-lamiss.pl Konsument, o którym mowa wyżej, może zrezygnować z zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

36. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu (w części lub w całości) od umowy za pomocą formularza zwrotu dostępnego w zakładce zwroty wraz ze zwracanym produktem na adres Butik La Miss ul. Żytnia 2, 83-050 Bielkowo.

37. Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Konsumenta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cechy lub funkcjonowania.

38. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie.

39. Konsument powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia szczegółów zwrotu.

40. Koszt odesłania towaru od Konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi - Konsument odsyła produkt na własny koszt. 

41.W przypadku odstąpienia od umowy Butik La Miss zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Butik La miss.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym butik la Miss został poinformowany przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.

42. W przypadku odesłania przez Klientkę towaru zabrudzonego lub przesiąkniętego zapachem, towar jest oddawany do pralni. Koszt pralni (70 zł brutto/1szt) oraz następuje potrącenie wierzytelności z należnej kwoty zwrotu.

43. W przypadku zwrotu i wymiany towaru, koszt wysyłki ponosi klient.

Rękojmia

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar zgodny z umową.

1.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową (rękojmia). W takim wypadku Kupujący może złożyć do Sprzedawcy reklamację zgodnie z przepisami o umowach zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta (rękojmia, art. 43a-43g ustawy o prawach konsumenta). Żadne z postanowień niniejszego rozdziału 11 Ogólnych Warunków Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw Konsumenta oraz Quasi-przedsiębiorcy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności dotyczących rękojmi.

1.3  Kupujący, który chce złożyć reklamację z tytułu rękojmi, jest proszony w pierwszej kolejności o kontakt z Biurem Obsługi Klienta na adres e-mail: butik.lamiss@gmail.com  W niektórych przypadkach do rozpatrzenia reklamacji nie jest konieczne dostarczenie reklamowanego towaru do butiku La Miss – w takim wypadku wystarczające może być przesłanie  (np. e-mailowo) zdjęć przedstawiających reklamowany towar wraz z przedstawieniem kopii dowodu zakupu. Biuro Obsługi Klienta pomaga zorganizować przesyłkę niezgodnego z umową towaru na koszt sklepu.

Ochrona danych osobowych

42.Dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę La Miss Joanna Radzimska-Syczuk z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

43 .Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

44. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez La Miss Joanna Radzimska-Syczuk, w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania newslettera. Z tym wyjątkiem, że W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, PayPal, Visa Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy Allegro lub PayU, PayPal, Visa za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.

45. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email: butik.lamiss@gmail.com.

46. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

47. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

48. Z chwilą rejestracji na stronie www.butik-lamiss.pl oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:

  • w formie elektronicznej, na adres: butik.lamiss@gmail.com
  • w formie pisemnej, na adres: 83-050 Bielkowo, Żytnia 2

49. Kupujący ma prawo otrzymać dane dotyczące w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe. Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).

50. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 51. Osoba niezgadzająca się na używanie przez stronę plików cookies powinna niezwłocznie ją opuścić.

 

Postanowienia końcowe

 

52. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

53. Niniejszy regulamin stanowi warunki standardowej umowy zawieranej na odległość pomiędzy sklepem butik-lamiss.pl a klientami. Jednakże każdemu klientowi przysługuje prawo do negocjowania warunków umowy indywidualnej. W tym celu klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu przed złożeniem zamówienia.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl